Artikel 1
Van Leersum & Van der Ploeg Notarissen B.V. (hierna te noemen: VLVDP) is een besloten vennootschap, statutair gevestigd te Heiloo, die ten doel heeft de uitoefening van een notarispraktijk in de ruimste zin van het woord.

Artikel 2
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door VLVDP, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

Artikel 3
De toepasselijkheid van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft) en de toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 BW (dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen) worden volledig uitgesloten.

Artikel 4
Het niet weersproken in ontvangst nemen van een door VLVDP op verzoek van de opdrachtgever opgemaakte (concept)akte of ander geschrift, of gegeven advies, betekent een erkenning van een opdracht door de opdrachtgever.

Artikel 5
VLVDP is verplicht bij haar werkzaamheden de zorg te betrachten die vanwege door haar te verlenen diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze van haar kan worden verwacht. Zij staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

Artikel 6
Het staat VLVDP vrij om verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen notaris(sen) en personeelsleden te laten uitvoeren en met inschakeling van derden. VLVDP zal bij het inschakelen van derden, waar mogelijk, tevoren overleggen met de opdrachtgever ten behoeve van wie de derde wordt ingeschakeld. VLVDP is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

Artikel 7
Het aan VLVDP verschuldigde honorarium wordt vastgesteld door hetzij de acceptatie van een schriftelijk, per email of mondeling uitgebrachte offerte, hetzij aan de hand van het gewerkte aantal uren vermenigvuldigd met de periodiek door VLVDP vast te stellen uurtarieven van de personen die aan de opdracht hebben gewerkt (te verhogen met omzetbelasting en gemaakte verschotten).
Opdrachtgever is gehouden het honorarium verhoogd met omzetbelasting en verschotten te voldoen uiterlijk binnen twee weken na datum factuur, dan wel bij een onroerend goedtransactie op de datum van het passeren van de akte, indien daarvoor de factuur is verstrekt, bij gebreke waarvan de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd is, echter niet eerder dan nadat de opdrachtgever daartoe eerst schriftelijk in gebreke is gesteld.
Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden genomen, dan komen alle kosten vallende op de invordering eveneens voor rekening van die opdrachtgever.
VLVDP kan, als de opdrachtgever in verzuim is, de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen, zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden.

Artikel 8
Artikel 7:407 lid 1 is van toepassing en luidt als volgt:
“Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben gegeven, zijn zij hoofdelijk tegenover de opdrachtnemer gebonden.”
Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan is, als deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de betreffende rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de betreffende natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

Artikel 9
VLVDP behoudt zich het recht voor bij transacties alleen geld uit te betalen aan degene die als partij optreedt bij de akte en aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, en geen andere betalingen namens en/of ten behoeve van die partij of een derde te verrichten.

Artikel 10
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welken hoofde ook, die de opdrachtgever jegens VLVDP kan inroepen, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 11
Overeenkomstig de voorschriften van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) heeft elke notaris die lid is van de KNB zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming met hetgeen voor een notaris redelijkerwijs door verzekering valt te dekken.

Artikel 12
De verzekeringsvoorwaarden van deze door de KNB voorgeschreven verzekering zijn als volgt:
- verzekerde som: € 25.000.000,-- als maximum per gebeurtenis per notaris per jaar;
- jaarmaximum: € 50.000.000,-- per verzekeringsjaar en per notaris;
- verzekerden: notarissen, waarnemend (kandidaat-)notarissen, oud-notarissen en erfgenamen van overleden notarissen in Nederland.

Artikel 13
Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan VLVDP gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtsgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval per notaris aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.

Artikel 14
De in artikel 13 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval VLVDP aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

Artikel 15
De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in artikel 13 geldt ook indien VLVDP ten onrechte haar dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

Artikel 16
Ingeval de opdrachtgever of een derde klachten heeft over de uitvoering van de opdracht, dient hij VLVDP daarvan binnen twee maanden na ontdekking van de tekortkoming, althans nadat de tekortkoming redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven, bij gebreke waarvan hij er geen beroep meer op kan doen dat de opdracht onzorgvuldig of gebrekkig is uitgevoerd.

Artikel 17
Alle rechtsvorderingen en verweren van de opdrachtgever, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de opdracht onzorgvuldig of gebrekkig is uitgevoerd, verjaren door verloop van één jaar na de overeenkomstig artikel 16 gedane kennisgeving.

Artikel 18
Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is niet alleen bedongen ten behoeve van VLVDP, maar ook ten behoeve van ieder van haar aandeelhouders en bestuurders, de notarissen, de kandidaat-notarissen en alle overige personen die op enige wijze voor VLVDP werkzaam zijn of waren, met inbegrip van hun rechtsopvolgers.

Artikel 19
Het merendeel van de dienstverlening van VLVDP valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). In verband hiermee kan VLVDP verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU-NL). Volgens de wet mag VLVDP zijn opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord.

Artikel 20
Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling van VLVDP is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd. Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat, welke is te raadplegen op www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

Artikel 21
Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website www.vanleersumvanderploeg.nl. Zij worden op verzoek per post of per e-mail toegezonden en zijn ten kantore van VLVDP kosteloos te verkrijgen.Van Leersum & Van der Ploeg Notarissen - Heiloo
Algemene voorwaarden