Van Leersum & Van der Ploeg Notarissen zijn u graag van dienst op alle notariële werkterreinen.
Deze omvatten onder meer:

Onroerende zaken
● opmaken koopcontract
● akte van levering
● hypotheek
● verdeling na echtscheiding of ontbinding partnerschap
● splitsing in appartementsrechten
● veiling
● vestigen vruchtgebruik
● vestigen erfdienstbaarheid
● vestigen erfpacht

Personen- en familierecht
● huwelijksvoorwaarden opmaken, wijzigen of opheffen
● partnerschapsvoorwaarden opmaken, wijzigen of opheffen
● samenlevingscontract
● ontbinding geregistreerd partnerschap
● bewind
● curatele


Erfrecht
Testamenten :
● legaat
● erfstelling
● regelingen voor langstlevende ouder (wettelijke verdeling, tweetrapstestament)
● uitsluitingsclausule
● voogdijregeling
● benoeming executeur
Afwikkelen n alatenschappen :
● verklaring van erfrecht
● aangifte erfbelasting (successierecht)
● verdeling nalatenschap
● afgifte legaat
● vaststellen erfdelen


Schenkingen
● schuldigerkenning (schenking op papier)
● schenking aan kind i.v.m. aankoop of verbouwen woning, aflossing hypotheekschuld of dure studie
● aangifte schenkbelasting

Rechtspersonen- en ondernemingsrecht
● oprichting besloten vennootschap (BV)
● oprichting naamloze vennootschap (NV)
● uitgifte en levering van aandelen
● juridische fusie en splitsing
● kapitaalvermindering

● certificering van aandelen
● oprichting vennootschap onder firma
● oprichting stichting
● oprichting vereniging
● statutenwijziging BV, NV, stichting of vereniging
● ontbinding vennootschap onder firma


Estate planning
● adviseren over en op elkaar afstemmen van testamenten, huwelijksvoorwaarden en schenkingen ter besparing van belasting

D iverse
● volmacht
● levenstestament
● schuldbekentenis/overeenkomst van geldlening

Van Leersum & Van der Ploeg Notarissen - Heiloo
Werkterrein